Makiko Hirabayashi

Makiko Hirabayashi mit dem Makiko Hirabayashi Trio bei der jazzahead! 2019 in Bremen
Makiko Hirabayashi mit dem Makiko Hirabayashi Trio bei der jazzahead! 2019 in Bremen
Makiko Hirabayashi mit dem Makiko Hirabayashi Trio bei der jazzahead! 2019 in Bremen
Makiko Hirabayashi mit dem Makiko Hirabayashi Trio bei der jazzahead! 2019 in Bremen
Makiko Hirabayashi mit dem Makiko Hirabayashi Trio bei der jazzahead! 2019 in Bremen
Makiko Hirabayashi mit dem Makiko Hirabayashi Trio bei der jazzahead! 2019 in Bremen
Makiko Hirabayashi mit dem Makiko Hirabayashi Trio bei der jazzahead! 2019 in Bremen
Makiko Hirabayashi mit dem Makiko Hirabayashi Trio bei der jazzahead! 2019 in Bremen

Unsere Berichte des EUROPEAN JAZZ MEETING bei der jazzahead! 2019 in Kürze