Yonathan Avishai

Yonathan Avishai - Jazzfestival Esslingen 2016
Yonathan Avishai – Jazzfestival Esslingen 2016
Yonathan Avishai beim Jazzfestival Esslingen 2016 und im Jazzkeller Esslingen 2017
Yonathan Avishai – Jazzfestival Esslingen 2016
Yonathan Avishai im Jazzkeller Esslingen 2017
Yonathan Avishai im Jazzkeller Esslingen 2017
Yonathan Avishai im Jazzkeller Esslingen 2017
Yonathan Avishai im Jazzkeller Esslingen 2017
Yonathan Avishai im Jazzkeller Esslingen 2017
Yonathan Avishai im Jazzkeller Esslingen 2017
Yonathan Avishai im Jazzkeller Esslingen 2017
Yonathan Avishai im Jazzkeller Esslingen 2017

Unser Konzertbericht: Yonathan Avishai beim Jazzfestival Esslingen mit dem Avishai Cohen Quartet 2016

Unser Konzertbericht: Yonathan Avishai mit dem Yonathan Avishai Quintet im Jazzkeller Esslingen 2017